Inleiding

Posted on

Het  H. Geesthof en de Grote Tafelen van de Heilige Geest van Leuven

Het Heilig Geesthof in Holsbeek is een halfopen hoeve die haar huidige vorm kreeg in de 18de eeuw. Ze bleef jarenlang in gebruik door de Familie Sellekaerts en werd aldus behoed voor leegstand en aftakeling. De hoeve werd beschermd in 1993. In 2008 werd het Heilig Geesthof verkocht en startten de nieuwe eigenaars met de restauratie van de hoeve.

Rond 1735 bestond de open vierkantshoeve uit vier gebouwen, opgesteld rond een mestvaalt. Aan de zuidzijde bevindt zich het langgerekte woonhuis, dat aan de westzijde door een poortgebouw verbonden is met de paardenstallen, vandaag een schuur. Die was vroeger dubbel zo lang. Aan de noordzijde van het erf stond een rechthoekig gebouw met stallingen. Aan de oostzijde van het erf, maar duidelijk verder oostwaarts gelegen dan de oostelijke gevel van de woning stond de grote schuur, met daarachter nog een bakhuis met oven. In de loop der jaren verdwenen de noordelijke en oostelijke gebouwen en werden ze langs de oostkant en dichter bij het woonhuis, vervangen door varkenskoten, vermoedelijk gebouwd in 1840.

Boven de inrijpoort bevindt zich een datumsteen met het jaartal 1735. Bouwarcheologisch onderzoek heeft uitgewezen dat rond dat jaar de “verstening” van het gebouw heeft plaats gevonden. Voorheen bestond de boerderij vermoedelijk uit lemen vakwerkbouw. Op de zolder zijn nog restanten te vinden van een volledig lemen scheidingsmuur. In een eerste versteningsfase – rond 1703 – werd een te dunne baksteenmuur aangebracht, verankerd aan de kapconstructie met ingemetste muurankers. De uiteindelijke muurverdikking met integratie van omlijste boogdeuren en kruiskozijnen werd voltrokken in 1735.

Het Heilig Geesthof dankt zijn naam aan de Tafel van de Heilige Geest, een kerkelijke instelling, in de late Middeleeuwen in het leven geroepen om de armen in de steden te helpen. De “Grote” Tafel van de Heilige Geest” van Leuven was lange tijd eigenaar van de hoeve en ook de vermoedelijke bouwheer. De Tafel bezat eveneens pachthoven en landerijen in andere gemeenten grenzend aan Leuven.

 

 

 

Terug naar overzicht.