1876: Het Heilig Geesthof wordt publiekelijk verkocht

Posted on

In 1876 wordt het Heilig Geesthof, bestaande uit vier afzonderlijke gebouwen, boomgaard en land, publiek verkocht.

De gemeente Holsbeek maakt een ‘Ontwerp van verkoop van een pachthof gelegen te Holsbeek, genaamd Heilig Geesthof met hof, boomgaard en land’.

Het Gemeente Bestuur van Holsbeek verwittigt het publiek dat het Bureel van Weldadigheid der Stad Loven voornemend is het Pachthof gelegen onder Holsbeek genaamd Heilig Geesthof, in gebruik bij d’heer Petrus Van hove tot 30 september 1876, en toebehorende aan de Armen der zelve stad, met hof, boomgaard en land, Sectie C nr. 113, 114 en gedeelte der nummers 110, 111, 112 en 115 van het Kadaster, samen groot eenen hectare zeven en vijftig aren, zestig centiaren, een blok uitmakende, publiekelijk te koop te stellen, bij act te passeren voor notaris Hollanders.

Publiekelijke verkoop  van de gebouwen met terrein met een oppervlakte van 1 ha,57 a,60 ca. ging door op 16/06/1876 voor notaris Hollanders aan Pierre Vanhoven voor 11.460 fr.

 

Een reden waarom  het Heilig Geesthof in 1876 werd verkocht door het Weldadigheidsbureau vinden we niet onmiddellijk in de archieven terug.

Maar we zien wel dat:

  1. Er in de  19de eeuw regelmatig grote onderhoudswerken aan de gebouwen diende te gebeuren.
  2. De toenmalige pachter Mr. Petrus Vanhoven niet altijd zijn verplichtingen nakwam door het mest uit de stallen te gebruiken op zijn eigen gronden in plaats van op de gronden die hij diende te bewerken voor rekening van het bureau van Weldadigheid van Leuven. Dat hij zelfs de veldvruchten bestemd voor het Bureel van  Weldadigheid op het veld had verkocht.

Dit heeft waarschijnlijk als gevolg gehad dat de uitbating van het Heilig Geesthof niet meer rendabel was en moet hier de reden gezocht worden van de verkoop van de hoeve.

Op 3 augustus 1876 wordt een schattingsverslag opgemaakt van de opbrengsten van de hoevegronden.

Wellicht vond het Armenbestuur dat Vanhoven het hof te goedkoop had verkregen omdat hij continu opbrengsten naar zijn eigen eigendommen had overgebracht in plaats van bij het einde van zijn huurcontract alles over te maken aan het Bureel van Weldadigheid.

Schatters zijn Antonius Verrengen, landbouwer in Pellenberg en Guillelmus Vangeertruyde, landbouwer uit Pellenberg.

Tussen 1876 en 1895

Tussen 1876 en 1895, werd de kleine schuur, de koeienstal en een gedeelte van de paardenstal (nu de schuur) afgebroken.

Wanneer deze sloopactie juist plaats vond, is echter niet achterhaald.

Dit moet vermoedelijk kort na de overname in 1876 gebeurd zijn.

Wel zouden andere woningen van de Smisstraat opgebouwd zijn met de afgebroken bouwmaterialen.

Vanaf 1895

Vanaf 1895 verhuurt Petrus Vanhoven (een deel van) het hof aan de familie Sellekaerts – Vanderweyden.

Er woonden toen twee families in de hoeve:

  1. De familie Sellekaerts
  2. En Petrus Vanhoven samen met  zijn verwante Angelina Vanhoven en haar echtgenoot Michiel van Langendonck uit Linden.

 

Terug naar overzicht.